پیشبرد سند تحول دولت با استفاده از ظرفیت شورای راهبری در وزارت اقتصاد

پیشبرد سند تحول دولت با استفاده از ظرفیت شورای راهبری در وزارت اقتصاد
رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد : وزارت اقتصاد به دنبال احیای ظرفیت شورای راهبری توسعه مدیریت برای پیشبرد سند تحول دولت است.
منبع خبر : iribnews.ir