اعمال محدودیت بستگی به رفتار مصرفی مشترکین برق دارد

اعمال محدودیت بستگی به رفتار مصرفی مشترکین برق دارد
وزیر نیرو گفت: رخ دادن یا ندادن خاموشی در فصل گرم بستگی به رفتار مصرفی مشترکین برق دارد.
منبع خبر : iribnews.ir