تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن

تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: زمین مورد نیاز برای احداث دو میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است.
منبع خبر : iribnews.ir