ورود مجدانه سازمان بازرسی به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

ورود مجدانه سازمان بازرسی به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
­رئیس سازمان بازرسی از احصاء تکالیف دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir